Πνευματικά δικαιώματα © Cerámica kymbe . Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.

Black Ice

Whiskey cups

Set of four cups
Dimensions: 70mmx75mm

Coffee Set

Set of two cups and one Pitcher

Dimensions:

Cups 52mmx52mm

Pitcher: 105mmx60mm

C E R A M I C A   K Y M B E

Set of two mugs

Dimensions: 70mmx75mm

Raki Set

Set of four shot cups and one Pitcher

Dimensions: 

Cups 35mmx45mm

Pitcher: 115mmx70mm